rsz_amifor-logo_2

Privacybeleid

Detail of a business and finance building

Beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens van AMIFOR

Amifor zet zich in voor een getrouwe toepassing van de GDPR-verordening en uw rechten op grond daarvan. Amifor, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: beheer van ledenlijsten, risicobeoordeling, beheer van contracten en vorderingen, inclusief eventuele beroepen, promotie- en loyaliteitsacties, tevredenheidsonderzoeken, klantenwerving en profilering, beheer van vorderingen en geschillen, naleving van de geldende wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen en fraudebestrijding.

Amifor verwerkt uw gegevens op de volgende rechtsgronden:

 • te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen waaraan zij is onderworpen;
 • als onderdeel van de uitvoering van uw contracten of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • om redenen die binnen haar legitieme belangen vallen, waaronder in de eerste plaats :
  • de strijd tegen fraude,
  • het analyseren van de behoeften van onze leden in het kader van een gezond en doeltreffend marketingbeleid, voor zover de daaruit voortvloeiende commerciële prospectie niet leidt tot een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen,
  • het waarborgen van haar eigen belangen en die van haar leden,
  • In al deze gevallen zal Amifor ervoor zorgen dat er een eerlijk evenwicht wordt gevonden tussen deze legitieme belangen en het respect voor uw privacy;
 • waar nodig, op basis van uw toestemming.

Voor zover dit in overeenstemming is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, en voor zover en voor zover uw identificatie vereist is, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Amifors personeel en adviseurs;
 • Amifor’s IT en andere onderaannemers en zakelijke partners;
 • de dienstverleners die u wilt aanstellen of die Amifor zou moeten aanstellen in verband met de uitvoering van contracten en de afhandeling van claims;
 • Amifor’s herverzekeraar, schade-experts en claimkantoren;
 • overheidsinstanties en -organen (politie, justitie, sociale zekerheid, enz.);
 • de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman Verzekeringen.

Ons privacybeleid

vindt u meer gedetailleerde informatie over de ontvangers in kwestie.

Amifor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard voor de duur van uw verzekeringscontract(en), claim(s), de wettelijke verjaringstermijn en elke andere bewaartermijn die wordt opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving. De bewaartermijn varieert afhankelijk van het type gegevens en de regelgeving.

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en laten corrigeren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van beide zijden van uw identiteitskaart, te sturen naar compliance@amifor.be.

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie en/of direct marketing.

Daarnaast kunt u op grond van de GDPR-voorschriften in bepaalde zeer specifieke gevallen verzoeken om: de verwerking te beperken, een kopie van uw gegevens te verkrijgen (recht op overdraagbaarheid) en te verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit recht op wissen is echter niet absoluut. Raadpleeg ons Privacybeleid op voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. beschikbaar op www.amifor.be.

Tot slot kunnen eventuele klachten worden gericht aan :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35
1000 Brussel
Tel. : +32 2 274 48 00
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Neem contact op met